1.כללי

אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") הינו אתר של המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו  (להלן: "המכון").

השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן.

כל המשתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר בזאת כי הוא מכיר את תנאי האתר והשימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מופנים לגברים ונשים כאחד.

2.      האתר

האתר הינו אתר המיועד לספק מידע והסבר כללים בעניין הנגשה קוגניטיבית.

כמו כן, מספק האתר מידע בדבר שירותים הניתנים על ידי המכון ודוגמאות לעבודות אשר ביצע המכון עבור לקוחות שונים.

3.      מידע, המלצות ותמונות

באתר מידע בתחום ההנגשה הקוגניטיבית ובכלל זה:

מידע אודות שירותי המכון, סרטון תדמית של המכון, הסברים של מושגים (פישוט לשוני, שפה פשוטה וכיו"צ), מדריך למנגיש (כולל קישורים לחוברת הנחיות), מאמרים שונים, מאגרי סמלים, מאגר מושגים וכו' (להלן: "המידע").

כל המידע המופיע באתר נועד לצורך מתן סקירה כללית והצגת התחום והמכון אינו מתחייב, כי כל המידע הרלוונטי נמצא באתר.

המכון אינו מתחייב לעדכן באופן שוטף את המידע הנמצא באתר והמכון לא יהיה אחראי לכל פעולה שתתבצע בהסתמך על המידע המצוי באתר.

משתמש העושה שימוש כלשהו במידע ו/או מקבל החלטות על בסיס המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכון בגין השימוש במידע ו/או ההסתמכות על המידע כמפורט לעיל.

בנוסף, האתר מכיל תמונות וסמלים מסוגים שונים.

התמונות והסמלים נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם או לעשות בהם שימוש כלשהו.

4.      אחריות

כמפורט לעיל, כל המידע המצוי באתר, הוא חלקי בלבד והינו למטרת מסירת מידע כללי.

אין בפרסום המידע באתר בכדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על המכון ו/או מי מעובדיו.

המכון יפעל על מנת לשמור על פעולה תקינה של האתר, אולם ייתכנו שיבושים ותקלות בגישה לאתר והמכון אינו מתחייב להפעיל את האתר באופן רציף ו/או ללא תקלות ו/או כחסין מפני גישה בלתי מורשית.

המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזקים שייגרמו להם בשל פריצה לאתר ו/או שימוש בלתי מורשה באתר.

למען הסר ספק, כל שימוש שייעשה באתר ייעשה רק על פי הוראות שימוש אלה ועל אחריות המשתמש בלבד.

להשלמת הייעוץ המשתמש מוזמן לפנות למכון על מנת2 לקבל יעוץ פרטני.

5.      קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של כל המידע המופיע באתר שייכים למכון.

מבלי לפחת מהאמור לעיל, יצויין כי כל המאמרים, סקירות מקצועיות, דוגמאות להנגשה של טקסטים, סמלים, סמלולים וכיוצ"ב הינם חלק מהמידע אשר למכון זכויות קניין רוני בלעדיות בו.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, למכור, לתרגם ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע ו/או בתמונות ו/או בכל חומר אחר המצוי באתר וזאת בין אם השימוש נעשה באתרי אינטרנט אחרים ו/או באמצעי מדיה אחרים.

כל שימוש בלתי מורשה בתכנים המופיעים באתר מהווה הפרה של זכויות המכון והמשתמש מודע לכך שהוא יהיה חשוף לתביעות בגין פגיעה בזכויות המכון.

על אף האמור לעיל, המכון יהיה רשאי להמחות, למכור, ליתן רישיונות שימוש או לעשות כל דבר אחר עם המידע המצוי באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.      הפסקת פעילות האתר ושינויים בו

המכון לא מתחייב לעדכן את האתר באופן שוטף ו/או להפעילו באופן שוטף והוא יהיה רשאי להחליט על הפסקה זמנית או קבועה של פעילות האתר.

המכון יהיה רשאי לעדכן ולשנות את התוכן והמידע המופיעים באתר ללא התראה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

המכון יהיה רשאי לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר, ללא הודעה מוקדמת. תנאי השימוש החדשים ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם באתר.

7.      דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר, לרבות בעניין תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית משפט השלום בראשון לציון או לבית המשפט המחוזי בלוד.

✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר